PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Zaopatrzenie, automatyczne zamówienie 2.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Wymaga tylko utworzenie wymiaru analitycznego dla towaru. Przechodzimy do Ustawienia -> Wymiary analityczne -> Towary. Dodajemy wymiar o symbolu 'jednostka_opakowaniowa' (symbol jest 'stały').
Szczegółowo zostało to opisane w części FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (od pkt 13).
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
1. W przypadku braku zdefiniowanego wymiaru analitycznego podczas próby wykonania zestawienia pojawi się komunikat:
Należy zdefiniować poprawnie wymiar analityczny dla towarów -> patrz konfiguracja.2.AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc).

Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Rozszerzenie służy do analizy rotacji i automatycznego generowania zamówień na towary handlowe. Dzięki temu możemy pozytywnie wpłynąć na zwiększenie szybkości rotacji towaru i zredukować zalegające zapasy w magazynie.

Rozszerzenie analizuje wielkość sprzedaży w wybranych magazynach, porównuje z bieżącym stanem, a następnie szacuje zużycie na planowaną ilość dni (Planowany zapas).
Jeżeli aktualny zapas jest niewystarczający – generuje dokument zamówieniowy. Dodatkowo uwzględnia wartość kilku parametrów jak zaokrąglenie zamawianej ilości czy stan do jakiego ma `odnieść` szacowane zapotrzebowanie.
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiany z kartoteki towarów. Wybieramy Wydruki -> 'Zaopatrzenie - automatyczne zamówienie (BLOT)'.
Pokaże się okno z ustawieniami parametrów:
Drzewo zawiera całą strukturę katalogów i towarów w katalogach [1]. Mamy możliwość zaznaczenia/odznaczenia całej gałęzi i/lub pojedynczych towarów.

W jednym 'uruchomieniu' analizowany jest rozchód z wybranych magazynów [2] i jest agregowany w jeden dokument 'zamówienia' [3] dla jednego dedykowanego magazynu [4].
1. Punktem odniesienia przy wyznaczaniu 'brakującej ilości' i stanów min/maks jest jeden wskazany magazyn, na którym ma powstać dokument.


2. Mamy możliwość podania symboli/typów dokumentów magazynowych branych pod uwagą przy obliczeniach lub wybranie opcji 'Wszystkie dokumenty rozchodowe'.


3. Uwzględnij 'okresy stanu zerowego'[1].
Przy włączonej opcji, średnie dzienne 'zejście' z magazynu jest ograniczone tylko do dni kiedy towar był na stanie magazynowym.
W przypadku, gdy opcja jest zaznaczona, średnie zejście jest przeliczane również na okres kiedy towar posiadał stan zerowy.

Mamy możliwość określenia jaka liczba jest stanem zerowym [2], tzn. gdy suma stanów na analizowanych magazynach w danym dniu zejdzie do poziomu określonego tą liczbą traktowane będzie to jako 'zero'.
Analiza 'średnich' zejść będzie się odbywać na każdy dzień po kolei dla wszystkich magazynów (suma zejść ze wszystkich magazynów).

Uwzględnianie stanów min/max magazynów [3].
W przypadku przekroczenia max zamawiana ilość zostanie ograniczona do poziomu max.
W przypadku przekroczenia stanu min. ilość zostanie podniesiona do min.
4. Możliwe jest włączenie odgórnie zaokrąglania zamawianych ilości do podanych wielokrotności [1]:
- do pełnych jedności,
- do wielokrotności podanej liczby np. 50.

Zaokrąglenia do jednostek opakowaniowych (w górę). [2]
Możliwość zaokrąglenia do ilości podanych w wymiarach analitycznych towarów/polach dodatkowych [3].
Liczby te odpowiadają ilościom w opakowaniach w jakich można towar zamówić.
Jeżeli nie jest podana liczba w polu dodatkowym, dodatek uwzględni ogólne zaokrąglenie.


5. Jest możliwość określenia jaki rodzaj dokumentu ma być wystawiony jako 'zamówienie [1]. Do wyboru:
- zamówienie obce (typ/seria),
- zamówienie własne (typ/seria).

Ponowne uruchomienie dodatku powoduje zapisanie wybranego kontrahenta [2] i jest on podpowiadany przy ponownym uruchomieniu.

Notatka[3].
Do notatki wygenerowanego dokumentu zostaną skopiowane parametry konfiguracji.
6. Katalogi towarów.
Tutaj pod prawym przyciskiem myszy mamy dostępne funkcje do szybszego zaznaczania wybranych katalogów do analizy.
[1] - pozwala na zaznaczenie/odznaczenie katalogów razem z podkatalogami;
[2] - zaznacza/odznacza zaznaczone pozycje;
[3] - zaznacza/odznacza wszystkie katalogi.
Wydruk zamówienia
Po ustawieniu wszystkich parametrów wybieramy 'Wykonaj'. Otrzymamy wydruk:
W zależności od wystawionych parametrów, podgląd wydruku zamówienia zawiera:
a. przy zaznaczeniu kilku magazynów są prezentowane kolumny wskazujące ilości zejść na poszczególnych magazynach i zbiorczo w jednej kolumnie,
b. kolumny min.max z wybranego magazynu,
c. wydruk parametrów uruchomieniowych dodatku w stopce wydruku,
d. kolumnę wskazująca ilość dni we wskazanym okresie, w którym stan danego produktu wynosił 0,
d. kolumna 'Opakowanie' - wartość z wymiaru analitycznego/pola dodatkowego danego produktu,
e. kontrahent na zamówienie,
f. prezentowanie w podsumowaniu stanów i obrotów magazynów w osobnych kolumnach i zbiorczo (sumy).
Uwaga do danych:
W przypadku zaznaczenia opcji wygenerowania dokumentu zamówienia + notatka do zamówienia w kartotece zamówień zostanie utworzony dokument: