PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Stany magazynowe 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji. Ustawienia wprowadza się po uruchomieniu dodatku.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Handel do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatku.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc).

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna - proszę zapoznać się z dołączoną umową licencyjną).
Przywrócenie standardowych procedur
Przywrócenie standardowych procedur oznacza koniec możliwości korzystania z dodatku.

1. Aby przywrócić standardowe procedury (będąc zalogowanym jako 'admin'), przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie odszukujemy raport Procedury wywoływane z okien (podświetlone na niebiesko).
Otwieramy raport, wybieramy 'Edytuj' i usuwamy linię zaznaczoną na niebiesko. Raport zapisujemy.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiamy z kartoteki Towary dla jednego towaru lub zaznaczonych towarów (brane są pod uwagę tylko towary typu artykuł).

Dla zaznaczonych towarów spod prawego przycisku myszy wybieramy ' Stany MIN/MAX - edycja (BLOT)' lub wybieramy Alt + 4.
Powinno pokazać się okno:
Okno posiada możliwość zmiany wartości min/max dla poszczególnego magazynu, wybranego towaru - pola są edytowalne.
Kolumny 'Stan', 'Min' i Max' są pobierane z kartoteki towaru z informacji o stanach minimalnych i maksymalnych.
Ustawienia
Wybierając na oknie 'ustawienia' otrzymamy:
Tutaj możemy zarządzać jakie magazyny mają być wyświetlane na oknie (widoczność magazynów).
Magazyn uzupełnieniowy - magazyn, z którego będą robione przesunięcia (zazwyczaj jest to magazyn główny).
Symbol dokumentu MM- = podajemy symbol (duże litery).
Limit ilości pozycji MM-. Tutaj podajemy ile pozycji ma się znajdować na jednym dokumencie MM- (np. jeżeli produktów do przesunięcia będzie 8, a tutaj wpiszemy 5, to zostaną utworzone dwa dokumenty. Na pierwszym będzie 5 pozycji, na drugim 3).
Wyznacznie stanów MIN/MAX
Wybierając na oknie przycisk MIN/MAX otrzymamy:
Na oknie możemy wskazać okres do analizy sprzedaży - wybieramy zakres dat.
Dzielnik ilości - możemy wpisać dowolną liczbę rzeczywistą. Przez tę liczbę będzie podzielona suma sprzedaży towaru na danym magazynie za zadany okres.
Przelicznik MIN oraz Przelicznik MAX pozostawione bez zmian (1) kolumny Min i Max zostaną uzupełnione liczbą uzyskaną z podzielenia ilości sprzedaży przez wskazany dzielnik.
W przypadku, jeżeli chcemy, aby stan maksymalny był większy (niż wyliczony) np. o 20% to w pozycji 'Przelicznik MAX' należy wspisać 1,2.
Miejsca po przecinku... - pole zarządza miejscami po przecinku. Pole przydatne również jeżeli np. towar jest pakowany po 10 szt i nie rozdzielamy opakować, tylko wydajemy pełne opakowania. W tym przypadku należy wpisać '-1'.
Wybierając 'Wylicz' na oknie Stany magazynowe zostaną wprowadzone nowe wartości (tylko w kolumnach Min i Max).
Aby potwierdzić wyliczenia i uzupełnić kolumny BRAK oraz ILOŚĆ MM należy wybrać 'Zapisz'.
Dodatek „sprawdza” stan towarów na poszczególnych magazynach, porównuje z wyliczonymi przez dodatek, lub ręcznie wprowadzonymi.
Jeżeli stan towaru na wybranym magazynie jest mniejszy niż wartość min/max towaru dla tego magazynie to różnica umieszczona zostanie na MM przesuwającej towary z magazynu głównego na magazyn docelowy.
Generowanie MM
Aby wygenerować dokumenty przesunięcia wybieramy 'MM- uzupełnij'.
Dodatek wyświetli listę utworzonych dokumentów.