PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Konektor / integracja z systemem SET'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny intset.ini należy skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego intset.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek umożliwia generowanie danych dla SET oraz ich import.
Generowane są dane:
- KON – kontrahenci,
- TOW – towary,
- WEW – plik ustawień

Importowane są:
- TRN/TRE – transakcje sprzedaży,
- KPW – dokumenty kasowe KP/KW,
- WZ/WZE – wydania towaru z magazynu sprzedawcy.

Uwagi wdrożeniowe
Wszystkie pliki mają w nazwie symbol 'magazynu/przedstawiciela handlowego. Np. MAG.TOW – oznacza plik towarów magazynu MAG. W Handel powinien istnieć magazyn MAG oraz rejestr płatności MAG.

Wykonując eksport lub import będziemy musieli wskazać folder główny. Zakładamy, że każdy PH/MGAZYN ma własny podfolder. Tzn. przy eksporcie w katalogu zostanie utworzony podmagazyn, a przy imporcie zakładamy, że wczytywane dane będą nie ze wskazanego folderu, a z podfolderu w tym katalogu.

Na rysunku widać okno importu. Dane PH '04' powinny być w podkatalogu ..\wymiana\04.
Wygenerowane dane powinny zostać przesłane do SET-a aplikacją komunikacyjną. Również tą aplikacją należy pobierać z SET-a dane do wczytania.

Przed eksportem należy zasilić magazyn danego PH towarem (MM) – plik TOW zawiera tylko towary, które ma na magazynie.
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiamy z listy kontrahentów. Pod prawym przyciskiem myszki są dwie opcje:
- 'Import z SET (BLOT)";
- 'Eksport do SET (BLOT)'.

Import
Po wskazaniu 'Import z SET (BLOT)' powinno pokazać się okno:

Eksport
Wybierając 'Eksport do SET (BLOT)' powiniśmy ujrzeć:

Zmiana rejonów
Ponadto dla zaznaczonych kontrahentów możemy zmienić zbiorczo przypisanie do rejonu.
Opcja ta znajduje się w 'Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Grupowa zmiana rejonów (BLOT)'.

Powinno pokazać się okno do zmiany.