PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Konektor / integracja z OscGold / OsCommerce'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny osci.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego osci.ini, który powienien się znajdować w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

2. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Wchodzimy do programu jako `admin`, klikamy `Ustawienia -> Parametry pracy ->Wykonywanie procedur`, przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji OnTimer. Zatwierdzamy.

3. Modyfikacja skryptów – sklep internetowy OscGold.

System OscGold również wymaga modyfikacji w celu poprawnej komunikacji. Należy wysłać na serwer poprzez FTP moduły:
- exportorders.php należy wgrać w miejsce pliku /administracja/exportorders.php
- osci.php należy wgrać do folderu głównego sklepu.

Plik należy wysłać przy pomocy dowolnego narzędzie/klient FTP.

Dodatek jest gotowy do pracy.
Aktualizacja dodatku
Deinstalacja
Wstęp
Dodatek wprowadza możliwość komunikacji Symfonii Handel z systemem OscGold (lub innym systemem na bazie OsCommerce).

Dodaje nowe funkcje, które umożliwiają eksport asortymentu na www i zwrotnie import zamówień do programu Handel.
Ustawienia
Ustawienia towarów dostępne są pod prawym przyciskiem myszy w kartotece Towary wybierając 'Ustawienia dla OSCGOLD' lub Alt + 1.

Po uruchomieniu okna należy wypełnić dane i przypisać obrazek do towaru.

Status określa, czy dane towaru mają być wysyłane do sklepu zgodnie z oznaczeniem Aktywny lub Nieaktywny.
Użycie znacznika 'Zachowaj ustawienia' zapamiętuje wprowadzone dane do wysyłki do Oscgold.
Brak znacznika pozwoli zapisać zmiany wyłącznie do widoku w Symfonii Handel.
Dodatkowe obrazy umożliwią dołączenie innych obrazów i wysłanie ich do sklepu. Należy pamiętać, aby przed użyciem obrazów zostały one zapisane w folderze ...ŚCIEŻKA_DO_KATALOGU FIRMY...\osci\obrazy.
Eksport danych do e-sklepu
Eksport jest wykonywany dla zaznaczonych towarów spod prawego przycisku myszy wybierając 'Wyślij kartoteki do OSCGOLD (BLOT)' .

Do weryfikacji towarów opisanych dodatkowymi danymi służy funkcja 'Kartoteki synchronizowane z OscGold (BLOT)'.
Jest ona uruchamiana z listy towarów opcją Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Kartoteki synchronizowane z OscGold (BLOT)'.

W trakcie eksportu są wysyłane dane towarów oraz obrazki dołączone do towarów.
W przypadku, gdy obrazki były już wysyłane nie są wysyłane ponownie. Aby wymusić ponowne wysłanie obrazków należy w Ustawienia -> Nazwy Pól -> Towary odhaczyć pozycję 'pole dodatkowego 1' i zmienić jego nazwę na 'Eksport'. Ta opcja powoduje powstanie zakładki 'Pozostałe' w oknie towarów. Zawiera ono informację, czy należy wysłać ponownie zdjęcia do OscGold. Skasowanie wartości 'NIE' powoduje, że zdjęcia zostaną wysłane ponownie.

Po kliknięciu 'Wykonaj' zostanie rozpoczęty eksport.

Dodatkowo można dokonać eksportu jedynie cen i stanu handlowego. W tym celu należy zaznaczyć wybrane towary, a następnie Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Eksport stanów magazynowych i cen (BLOT)'.
Wczytywanie danych z e-sklepu
Funkcja jest dostępna w oknie Sprzedaż -> Bufor pod prawym przyciskiem myszy wybieramy 'Pobierz zamówienia z OSCGOLD (BLOT)'.
Po wybraniu polecenia pojawi się okno z informacją o numerze ostatniego zamówienia pobranego ze sklepu (numer w Oscgold).
Zmiana tego numeru umożliwia ponowne wczytanie wcześniejszego zamówienia.
Po wczytaniu danych pojawią się zamówienia do realizacji w Symfonii Handel.
Integracja z wieloma sklepami
Dodatek pozwala zintegrować Symfonie Handel z kilkoma sklepami. Aby to zrobić należy plik osci.ini skopiować i nadać mu nazwę: osci2.ini, osci3.ini itd.
Następnie skonfigurować każdy utworzony plik *.ini.
Uwagi
Import zamówienia odbywa się automatycznie, tzn. bez możliwości poprawienia danych przy imporcie. Dlatego w przypadku niezgodności/braku danych program działa automatycznie.
W przypadku braku klienta jest on dodawany do kartoteki. W przypadku braku towaru jest używany towar zastępczy.