PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Kompensaty rozrachunków, wydruk, generowanie dokumentów.'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny komp.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP:Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego komp.ini znajdującego się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Konfiguracja w Handlu
Należy wprowadzić dodatkowy rejestr płatności 'KOMPENSATY' typu 'INNE', w którym tworzone będą nowe dokumenty oraz zdefiniować 2 typy dokumentów płatności wpłaty i wypłaty (typu 'inne') dla tego rejestru. Będą to dokumenty kompensacyjne (np. KM+, KM-).

1. Definicja KM+, KM-
Wykonujemy to przez przejście do Ustawienia -> Typy dokumentów -> Dokumenty płatności i dodajemy KM+, KM-.
2. Dodanie rejestru.
W "Kartotece pieniędzy" na zakładce "Rejestr" dodajemy nowy rejestr "KOMPENSATY" konfigurując go dla KM+, KM-.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Rozszerzenie wprowadza funkcje umożliwiające kompensowanie rozrachunków czyli wzajemne rozliczanie należności i zobowiązań. Zwalnia nas to od czasochłonnego tworzenia zestawień (tabel, pism itp.) dla kontrahentów i pozwala wprowadzić przejrzysty i jednolity sposób rozliczeń wzajemnych rozrachunków.
Możemy wykonać wydruk proponowanej kompensaty (Wniosek o kompensatę), a następnie wygenerować dokumenty kompensujące.
Sprawdzenie rozrachunków
Możemy podejrzeć/ zweryfikować, czy któryś z naszych kontrahentów posiada rozrachunki do zweryfikowania -> czy istnieje możliwość wystawienia kompensaty.
W tym celu przechodzimy do kartoteki kontrahentów i dla zaznaczonego kontrahenta wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Sprawdź możliwość kompensaty (BLOT)'.

Jeżeli kontrahent posiada rozrachunki, które możemy skompensować pokaże się okno z listą dokumentów.
Dodatek uwzględnia również nadpłaty kontrahentów.
Uruchomienie dodatku
Wydruk można wykonać dla rozrachunków jednego lub wielu kontrahentów – warunkiem uruchomienia jest jednakowa wartość pola NIP opisującego kontrahenta. W tym celu należy otworzyć okno 'Pieniądze', wybrać w lewym panelu zakładkę 'Wybór', wybrać 'Rozrachunki' i otrzymaną listę posortować wg kolumny 'Kontrahent'.

Następnie należy zaznaczyć pozycje, które chcemy kompensować, powinno to wyglądać w podobny sposób jak na rysunku.
Następnie wybieramy 'Zestawienia', 'Wykonaj raport' i z listy wybieramy pozycję 'Wniosek o kompensatę (BLOT)'.
W przypadku zaznaczenia rozrachunków kilku kontrahentów (o tym samym numerze NIP) pokaże się dodatkowy monit o wskazanie kontrahenta głównego. Będzie on umieszczony w polu 'adresat' wydruku wniosku o kompensatę.
Po wskazaniu kontrahenta pojawi się okno kompensat.
Na oknie znajdują się 2 panele z należnościami i zobowiązaniami: kolumna oznaczona kolorem jest edytowalna, możemy zmieniać wartości rozliczeń poszczególnych rozrachunków.
Ponadto mamy możliwość wystawienia kompensaty z wybraną datą [2] oraz oznaczenie wystawianych dokumentów numerem symbolizującym numer kolejnej kompensaty [1].
Od razu po uruchomieniu, w oknie kompensat, mamy już 'rozpisane' między wskazane rozrachunki maksymalną kwotę kompensaty jaką możemy rozrachunki rozliczyć. Wartość ta jest cząstkowo przypisana poszczególnym rozrachunkom wg kolejności terminu płatności. Możemy zmienić rozpisane kwoty ręcznie lub automatycznie (przycisk 'Kwota').
Wniosek o kompensatę
Po ustaleniu właściwej kwoty możemy wybrać 'Drukuj'. Zostanie utworzony wydruk wniosku o kompensatę dla naszego kontrahenta.
Kompensowanie rozrachunków
Ostatnim elementem rozszerzenia jest możliwość wygenerowania dokumentów kompensacyjnych w systemie na podstawie tak przygotowanych rozliczeń. Opcja ta jest dostępna tylko przy pracy z jednym kontrahentem, po wcześniejszym skonfigurowaniu dokumentów i rejestru kompensat.
Chcąc wygenerować kompensatę klikamy 'Kompensuj'.
Po potwierdzeniu powinniśmy ujrzeć okno z utworzonymi dokumentami.

W zależności od ilości kontrahentów i kompensowanych dokumentów powstanie odpowiednia ilość płatności bilansująca rozrachunki. Elementem jednoznacznie identyfikującym kompensatę jest numer w polu opis dokumentu.