PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Integracja z Magento (import zamówień)'Spis treści
Instalacja dodatku
Do wykonania jednorazowo

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu ustawienia) wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się jako 'admin' do programu, przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
1. Konfiguracja skryptu po stronie serwera
Otworzyć notatnikiem plik config.php dołączony do dodatku odnaleźć linie:

define('ACCESS_PASSWORD','something fishy');
define('MYSQL_HOST','sql.mojafirma.pl');
define('MYSQL_USER','mojafirma');
define('MYSQL_PASS','haslo_do_sql');
define('MYSQL_DB','magento');
define('MYSQL_PREFIX','');
define('MYSQL_SRC_ENC','ISO-8859-2');

a następnie uzupełnić je poprawnymi danymi.

Znaczenie:
ACCESS_PASSWORD – konfigurowalne hasło indywidualne (musi się zgadzać z tym w pliku konfiguracyjnym dodatku, który jest opisany w następnym punkcie
MYSQL_USER, MYSQL_PASS, MYSQL_DB – odpowiednio: użytkownik, hasło i baza sklepu. Dostarczone przez usługodawce informacje o dostępie do bazy MySQL (dane muszą być takie same, jak podane podczas instalacji sklepu)
MYSQL_PREFIX – prefiks tabel podawany podczas instalacji sklepu
Po skonfigurowaniu skryptu należy wysłać pliki *.php na serwer gdzie umieszczony jest sklep. Pliki należy wgrać dowolnym klientem FTP do katalogu głównego.

MYSQL_SRC_ENC – symbol strony kodowej dla mechanizmu kodującego polskie znaki.
2. Konfiguracja dodatku po stronie klienta symfoniowego.

Po poprawnym skonfigurowaniu skryptu PHP należy otworzyć program Symfonia ERP i w kartotece raportów przejść do gałęzi Raporty -> Procedury.
W spisie raportów powinna znajdować się pozycja 'Magento [U](BLOT)'. Po otworzeniu powinno pokazać się okno z takimi pozycjami:
string imma_url_import="http://magenta.moja_firma.pl/import.php"
imma_url_import – adres URL do skryptu PHP
string imma_import_pass="something%20fishy"
imma_import_pass – hasło, które musi być identyczne jak w linijce define('ACCESS_PASSWORD','something fishy'); skryptu PHP
string imma_typ_dk="ZMO"
imma_typ_dk – jakiego typu ma być dokument zamówienia
string imma_tw_zastepczy="ZASTĘPCZY"
imma_tw_zastepczy – kod towaru, który ma zostać użyty, gdy dodatek nie znajdzie odpowiednika dla towaru ze sklepu.
string imma_tw_dostawa="DOSTAWA"
kod towaru, który ma zostać użyty w pozycji z kosztami dostawy.
string imma_kh_uzg="IMPORT MAGENTO"
kod kontrahenta do uzgodnień kodów obcych.
imma_forma_pl.set("checkmo_Kurier - DHL/Schenker","BANK_przelew_7")
imma_forma_pl.set("cashondelivery_Kurier - DHL/Schenker","KASA_Płatność przy odbiorze_0")
imma_forma_pl.set("dotpay_Poczta Polska - List/Paczka","BANK_Od dotpay_0"
imma_forma_pl.set("dotpay_Poczta Polska - Priorytet","BANK_Od dotpay_0")
........
......
linie przypisujące (mapujące) rejestry i formy płatności do sposobów płatności z magento. W przypadku próby importu bez zmapowanych form płatności system wyświetli monit, w którym będzie informował o braku przypisania.
Wyświetlony tekst należy wpisać w linii
imma_forma_pl.set( "NAZWA_Z_MONITU" , "REJESTR_FORMAPŁATNOŚCI_TERMIN" )
i przypisać do niego:
symbol rejestru płatności,
kod formy płatności
termin płatności w dniach (natychmiastowe np. 'gotówka' – 0)
int imma_wystaw=0
flaga czy wystawiać wczytane ZMO
string imma_handl="HAN"
domyślny dział dla wczytywanych ZMO
string imma_rodzaj="teeest"
domyślny rodzaj do którego mają być przypisane ZMO
int imma_znacznik=66
domyślny znacznik jaki należy ustawić wczytanym ZMO. 65-A,66-B,67-C itd.
string imma_seria="sPL"
domyślna seria numeracji dla ZMO
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek służy do importu zamówień złożonych w sklepie Magento.
Działanie dodatku
Aby uruchomić dodatek wystarczy na kartotece zamówień obcych kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję 'Import z Magento (BLOT)'. Ukaże się wtedy okienko wyboru zakresu importu.

Wskazujemy w nim zakres identyfikatorów zamówień, które mają zostać zaimportowane. Poza specjalnymi przypadkami nie należy zmieniać tych wartości.
Mapowanie towarów
Aby dodatek użył odpowiednich towarów należy ustawić ich 'mapowanie' tzn. który towar ze sklepu Magento odpowiada towarowi w HMF.

W tym celu należy:
- w towarze w sklepie ustawić parametr SKU,
- kod powinien odpowiadać kodowi towaru z Symfonii lub można ustawić inny kod,
- w przypadku, gdy jest inny należy ustawić obcy kontrahenta 'integracyjnego' w Symfonii na odpowiadający parametrowi SKU towaru.

Jeżeli towar nie zostanie odnaleziony przez dodatek zostanie użyty towar o kodzie zastępczym (ustawialnym w pliku konfiguracyjnym).