PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import dokumentów z JPK_FA 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc z folderu dodatek wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

[Jak określić położenie katalogu, do którego skopiować pliki *.sc]
Należy:
1. Otworzyć okno Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu
2. Na zestawieniu sprawdzić Katalog modułu (tutaj jest ścieżka do katalogu).
3. Dla zobrazowanego przykładu ścieżka będzie następująca:
C:\Symfonia\fk\2016.5\raporty\fk i tutaj należy skopiować pliki *.sc.
Katalog 'raporty' i 'fk' należy utworzyć.
2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`.
Dodatek powinien zostać wczytany.
3. Pojawi się raport z wczytania.
Komunikat oznaczony w niebieskiej ramce nie ma wpływu na działanie dodatku. Jest to moduł informacyjny: co zawiera dodatek.
Szczegółowo opisano to w FAQ.
4. Plik konfiguracyjny jpk.ini wgrać do katalogu firmy: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\katalog firmy.
[Jak określić położenie katalogu z bazą - w dziale Konfiguracja]
Konfiguracja
Dodatek wymaga konfiguracji.
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego jpk.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.


Szczegółowy opis odszukania ścieżki do katalogu firmy:
Okno Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu
Konfiguracja - wybrane parametry
1. Przy ustawianiu konfiguracji mamy możliwość ręcznego uzgadniania kontrahentów przy powtarzających się NIP-ach.
W tym celu należy zmodyfikować parametr w pliku jpk.ini:

# Uzgodnienia ręczne kontrahentów przy powtarzających się NIP-ach
# Parametr 0/1
# 0 - wyłączone (pobiera ostatniego kontrahenta z podanym NIP)
# 1 - włączone - program pyta o powiązanie NIP->konto kontrahenta i zapisuje uzgodnienia w sekcji uzgodnień
jpk_uzgkhreczne=1

Aby funkcja zadziałała należy ustawić `1`.
Jeżeli przy wczytywaniu danych zostanie znaleziony kontrahent z powtórzonym NIP-em na oknie należy dokonać wyboru.
Przypisania kontrahenta do NIP można dokonać tylko raz. Przy następnym imporcie zostanie wybrany do dokumentu wskazany wcześniej kontrahent.

Wszystkie uzgodnienia zostają zapisane do pliku jpk.ini na końcu dokumentu.
Uzgodnienie polega na przypisaniu NIP do numeru kontrahenta w bazie.
Aby dokonać zmiany należy usunąć lub poprawić uzgodnienie.
Konfiguracja z różnymi plikami konfiguracyjnymi
Dodatek ma możliwość pracy z wieloma plikami konfiguracyjnymi.
Podstawowy plik konfiguracyjny nazywa się jpk.ini a każdy dodatkowy powinien mieć nazwę wg szablonu: jpk_xxxxxx.ini.
Gdzie xxxxxx to dowolny ciąg znaków.
Przygotowując dodatek do pracy należy utworzyć konfigurację podstawową, a następnie skopiować plik pod inne nazwy wg szablonu i je skonfigurować.
W momencie uruchomienia dodatku sprawdza on ile ma plików konfiguracyjnych.
Jeżeli 1 to używa go automatycznie, w innym przypadku daje możliwość wyboru konfiguracji.
Po wybraniu konfiguracji następuje normalne działanie dodatku.
Każda z konfiguracji może mieć przypisane nazwę opisującą charakter konfiguracji - np. dla oddziału, magazynu etc.
Wpisujemy to w polu Nazwa_konfiguracji w pliku ini.
Kongfiuracja - dekrety i rejestry
Przed pierwszym wczytaniem należy ustawić konfigurację dla wczytywanych dokumentów.
Ustawienia wprowadzamy w pliku konfiguracyjnym jpk.ini w sekcji ustawień dokumentów.
fk_typ - określa typ dokumentu w Symfoni FKP.
fk_rejestr - określa nazwę rejestru w Symfonii FKP- nazwa musi być identyczna jak w FKP (uwaga na literówki!!!).
dekret1= - nalezy uzupełnić dekrety.

W pliku podano przykładowe ustawienia dla dokumentów wg standardowych pól z pliku JPK_FA.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE !!!
1. W przypadku instalacji dodatku w wersji czasowej/testowej może pojawić się jeden z komunikatów:
Jeżeli instalujemy dodatek "świeżo" pobrany w pierwszej kolejności weryfikujemy, czy dodatek został pobrany na prawidłowe numery.
Numery na jakie został pobrany dodatek można podejrzeć w paczce z dodatkiem w pliku licencja.txt.
Następnie w programie wybieramy Aktywacja -> Informacje o aktywacji i weryfikujemy zgodność numerów.
W przypadku, jeżeli numery są niezgodne - należy ponownie pobrać dodatek.
Jeżeli numery są 'OK', a instalujemy wersję czasową - proszę sprawdzić, czy w programie nie jest wystawiony dokument z przyszłą datą sprzedaży. Jeżeli tak, to ten dokument "blokuje" uruchomienie dodatku.
Trzeci przypadek - skończył się czas na testowanie dodatku (patrz plik licencja.txt. [3]).
2. AKTUALIZACJA programu SAGE Finanse i Księgowość do nowszej wersji powoduje "zniknięcie" funkcji importu danych z JPK_FA.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych !!!

Ponadto aktualizacja programu FKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna).
Aktualizacja może być również wymagana jeżeli zmieni się struktura plików JPK_FA.

Dlatego ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Uruchomienie dodatku
Z menu głównego wybieramy Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor. Następnie wybieramy opcję Drukowanie -> 'Import z JPK_FA 1.0 (BLOT)`.
UWAGA:
1. Jeżeli zdefiniowano kilka plików konfiguracyjnych pokaże się okno z wyborem konfiguracji (patrz Konfiguracja z różnymi plikami konfiguracyjnymi).

2. W przypadku, jeżeli plik konfiguracyjny jpk.ini nie został wgrany lub skopiowano go do innego katalogu pokaże się puste okno wyboru konfiguracji.
W tym przypadku, należy wgrać plik konfiguracyjny wg opisu - Konfiguracja dodatku.
Jeżeli konfiguracja opiera się na jednym pliku jpk.ini powinno pokazą się okno 'Ustawienia...
Na oknie wybieramy plik z danymi do importu [...] i uruchamiamy import.
Z poziomu tego okna mamy również dostęp do pliku konfiguracyjnego [1].
Lista dokumentów po wczytaniu
Jeżeli plik jest "duży", import może chwilę potrwać.
Po imporcie wszystkie dokumenty mają przypisany znacznik czerwonego wykrzyknika (program sygnalizuje, że coś może być nie tak).
Aby to zweryfikować należy zaznaczyć wczytane dokumenty i odświeżyć listę -> wybrać F5.
Pojawi się wtedy okno z uwagami do dokumentów lub informacja, ze dokumenty są poprawne, a wykrzykniki "znikną".

Jeżeli przy jakimś dokumencie pozostanie wykrzyknik należy go zweryfikować i ewentualnie poprawić.

Wczytywanie korekt 'zerowych'
W przypadku importowania pliku JPK_FA z fakturami korygującymi z zerowymi kwotami - faktury te są pomijane.
Jeżeli plik zawierał taką korektę po imporcie pokaże się komunikat:
Zawartość można wkleić do dowolnego programu/ dokumentu.
Struktura:
Pominięty 'Kor/1/03/2018' brak zapisów
Pominięty 'Kor/6/03/2018' brak zapisów
Pominięty 'Kor/8/03/2018' brak zapisów