PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Blokada - przeterminowane należności'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny bloter.ini należy skopiować do katalogu z bazą firmy.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Logujemy się do programu jako `admin’. Wybieramy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji `Dla dokumentu magazynowego` i 'Dla dokumentu sprzedaży'. Zatwierdzamy wybierając 'Zapisz'.

2. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku bloter.ini. Wszystkie parametry są opisane stosownym komentarzem.

Dodawać hasła mogą tylko osoby uprawnione. Aby nadać je należy otworzyć plik bloter.ini i wpisać użytkowników w linijce:

# Podani użytkownicy mogą mimo blokady wystawić dokument
Kierownicy=admin

W tym samym pliku można zmienić liczbę określającą maksymalną ilość dni przeterminowania należności jakie mogą mieć klienci. Wystarczy określić ją w linii.
Maksymalne przeterminowanie=14
Dodatkowa konfiguracja
W pliku konfiguracyjnym bloter.ini mamy możliwość zdefinowania:

1. Próg wartościowy.
Wprowadzenie progu wartościowego powoduje, że w przypadku, gdy wartość przeterminowanych należności go nie przekracza, dodatek nie blokuje transakcji.
sekcja:
#powoduje wprowadzenie progu wartościowego niwelującego blokadę w przypadku gdy wartość 'blokujących' dokumentów
#jest mniejsza niż podana wartość. Zero - deaktywuje próg. Podana wartość jest traktowana jako BRUTTO.
#Gdy wartość progowa nie jest przekroczona komunikat jest traktowany dla wszystkich użytkowników jak monit informacyjny.
prog_wartosciowy=300

2. Pomijanie sprawdzania należności przy dokumentach ZO.
Wystawione pomimo blokady ZO otrzymują ustawiony w konfiguracji znacznik.
sekcja:
#Wystawione mimo blokady ZO będą miały ustawione ten znacznik aby wskazać
#należy wpisać numer-liczbę symbolizującą znacznik. Numeracja jest od 65. 65=A,66=B,67=C itd.
znacznik_zo=65

3. Notatka.
Jeżeli dokument (zamówienie lub dokument sprzdaży) zostanie wystawiony pomimo blokady, można wymagać dodania powodu wystawienia dokumentu (ustawiane w pliku konfiguracyjnym).
Wpis w notatce zawiera:
- datę i godzinę,
- kwoty płatności, w terminie, po terminie, po terminie powodującym blokadę.
Informacja ta jest zapisywane jako kolejna linia w notatce zamówienia.
sekcja:
#Wymagane wytłumaczenie powodu wystawienia dokumentu mimo blokady (minimum 20 znakowy).
#Parametr numeryczny: 0 - nie wymagaj, 1 - wymagaj
#działa tylko przy zamowieniach i dokumentach sprzedaży
wymagaj_opisu=1
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek służy do ograniczania możliwości wystawienia dokumentów sprzedaży oraz magazynowych (WZ), klientom zalegającym z płatnościami.
Uruchomienie dodatku
Dodatek działa automatycznie (warunkiem jest poprawna konfiguracja i właczenie procedur).
W momencie wystawiania faktury (lub zamówienia obcego) dla klienta, który posiada przeterminowane płatności pojawia się monit informujący o tym fakcie.

Dokument będzie mógł wystawić:
1. użytkownik - zdefinowany w pliku konfiguracyjnym

# Podani użytkownicy mogą mimo blokady wystawić dokument
Kierownicy=admin,ss

2. lub użytkownik posiadający jednorazowe hasło do pominięcia blokady.

Dodatek składa się z dwóch częsci:
- panelu umożliwiającego dodanie hasła jednorazowego,
- mechanizmu blokady wystawienia dokumentu.
Dodawanie hasła
Aby dodać użytkownikowi możliwość jednorazowego wyłączenia blokady należy w kartotece pracowników wykonać raport: Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Blokada transakcji – dodaj hasło (BLOT)'.

Należy podać login użytkownika i przypisać hasło.
Dodane hasło jest jednorazowe.

Wyłączanie blokady
W momencie, gdy użytkownik będzie próbować wystawić fakturę klientowi, który zalega z płatnościami dodatek wyświetli blokadę.
Jeżeli mimo wszystko chcemy wystawić ją należy kliknąć przycisk 'Hasło' i podać hasło podane przez uprawnioną osobę.
W przypadku, gdy hasło będzie poprawne dokument będzie można wystawić.

Hasło może zostać użyte tylko raz!